Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 lutego 2009 r.
II SA/Gl 385/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2009 r. postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę kasacyjną Z. P. wniesioną od wyroku Sądu z dnia 15 września 2008 r. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd wskazał, iż wymagany wpis od skargi kasacyjnej uiszczony został na rachunek bankowy Sądu w dniu (...) r., tj. 1 dzień po upływie terminu do dokonania tej czynności. Okoliczność tę potwierdzał znajdujący w aktach sprawy kasowy dowód wpłaty.

Na powyższe postanowienie skarżąca, dochowując ustawowego terminu, wniosła zażalenie. W piśmie tym podniosła, iż wpis od skargi kasacyjnej został przez nią uiszczony przelewem dokonanym drogą elektroniczną w dniu (...) r. Na potwierdzenie tej okoliczności skarżąca przedłożyła odpis potwierdzenia dokonanej transakcji.

Uzasadnienie prawne

Rozpatrując zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył:

Przepis art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stanowi, że jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby rozpoznać sprawę na nowo.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpoznawanej sprawie. Wpis sądowy od skargi kasacyjnej został bowiem uiszczony przez skarżącą w ustawowym terminie, brak było zatem podstaw do odrzucenia jej skargi kasacyjnej w oparciu o treść art. 221 powołanej ustawy.

Na marginesie należy zauważyć, iż wbrew twierdzeniom skarżącej, do skargi kasacyjnej nie został załączony dowód uiszczenia wpisu sądowego, co potwierdza notatka służbowa z dnia 4 grudnia 2008 r., sporządzona w momencie otwarcia przesyłki w biurze podawczym Sądu. Oznacza to zatem, iż wydając postanowienie z dnia 8 stycznia 2009 r. Sąd nie dysponował informacją odnośnie rozbieżności dotyczącej daty wpłaty wpisu sądowego widniejącej na kasowym dowodzie wpłaty znajdującym się w aktach sprawy, a faktyczną datą dokonania tej transakcji.

W świetle powyższego Sąd uwzględnił zażalenie skarżącej i działając w oparciu o powołany art. 195 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.