Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664693

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 maja 2010 r.
II SA/Gl 383/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. K. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody (...), skargę na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta B. z dnia (...) r. nr (...)orzekającą o wymeldowaniu skarżącego z pobytu stałego w lokalu przy ul. (...)w B.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II zarządzeniami z dnia 14 kwietnia 2010 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), a ponadto zobowiązał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego odpisu skargi, celem doręczenia uczestnikowi postępowania. Dla dokonania powyższych czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna nadto spełniać określone wymagania, o których mowa między innymi w art. 47 § 1 p.p.s.a. Przepis ten przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz nieuiszczenie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłki zawierające wskazane wezwania zostały odebrane osobiście przez skarżącego w dniu (...) r., powyższe oznacza, że wyznaczony termin do uzupełnienia braków upłynął w dniu (...) r. (siedmiodniowy termin upływał w dniu (...) r. - dzień ustawo wolny od pracy, zatem za ostatni dzień terminu należy uznać dzień następny).

Skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, należnej opłaty sądowej nie uiścił i nie złożył odpisu skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.