Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 października 2008 r.
II SA/Gl 382/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym ze skargi A. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt II SO/Gl 1/08 odmówił A. W. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w B. z dnia (...) r., nr (...) umarzająca postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w B., gm. kat. W., oznaczonej jako pgr (...). Prawomocnym postanowieniem z dnia 4 września 2008 r., sygn. akt I OZ 653/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącej na powyższe orzeczenie.

Wobec wezwania Przewodniczącego Wydziału II zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2008 r. sygn. akt II SO/Gl 1/08 skarżącą uzupełniła brak formalny wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, a mianowicie dokonała czynności, której nie dokonała w terminie, tj. złożyła skargę, kierując ją jednakże bezpośrednio do Sądu.

Zarządzeniem przewodniczącego Wydziału z dnia 27 lutego 2008 r. II KO 25/08 przedmiotowa skarga została przekazana w dniu (...) r. organowi, którego decyzję zaskarżono, celem nadania jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z treścią art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, a organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Po zwrocie przez organ odwoławczy skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, została doręczona stronie skarżącej (...) r., co oznacza, że termin do wniesienia skargi upływał (...) r. (w piątek). W myśl bowiem obowiązujących w dniu doręczenia zaskarżonego aktu przepisów, jak również art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Wpływ skargi bezpośrednio do sądu skutkuje koniecznością przekazania jej właściwemu organowi, zaś za datę wniesienia skargi należy przyjąć dzień przekazania skargi organowi, bowiem dopiero z tą chwilą skardze jest nadawany prawidłowy bieg. W niniejszej sprawie skarga nadana została do Sądu, a następnie przekazana do organu administracyjnego po upływie blisko czternastoletnim terminie do jej wniesienia.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę jako spóźnioną.