Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664692

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2010 r.
II SA/Gl 381/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. F. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją ostateczną z dnia (...) r. nr (...) Wojewoda (...) utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta R. z dnia (...) r. nr (...) umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1 i 2.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy, decyzja ta została doręczona J. F. w dniu (...) r. i zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i trybie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Na powyższą decyzję J. F. wniosła bezpośrednio do Wojewółdzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę, która wpłynęła w dniu (...) r. W dniu (...) r. Sąd przekazał skargę Wojewodzie (...) celem nadania jej biegu stosownie do wymogu zawartego w treści art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy p.p.s.a, skargę do sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. stanowi natomiast, iż skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez sąd.

Wskazać należy, iż w okresie przejściowym od dnia (...) r. do(...) r., stosownie do art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), w sytuacji wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w art. 53 § 1 p.p.s.a. była ona prawnie skuteczna. Sąd ten był jednakże obowiązany do jej przekazania organowi celem nadania skardze dalszego biegu. Po tej dacie, tj. od dnia (...) r. ustawa wymaga, aby skargi wnoszone były za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Natomiast wpływ skargi bezpośrednio do sądu skutkuje koniecznością przekazania jej właściwemu organowi, a za datę wniesienia skargi uważa się dzień nadania tej skargi przez sąd do organu administracyjnego.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu (...) r. Tym samym termin do złożenia skargi upływał w dniu (...) r. W tym dniu skarga została wniesiona bezpośrednio do Sądu (data wpływu do Sądu), w związku z powyższym przekazano ją organowi w dniu (...) r. Skargę należy zatem uznać jako wniesioną z uchybieniem terminu.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.