Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664691

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
II SA/Gl 38/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S.A. w Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozwolenia zintegrowanego postanawia

1.

zawiesić z urzędu postępowanie sądowe;

2.

odmówić dopuszczenia radcy prawnego D. S. do udziału w postępowaniu w charakterze pełnomocnika uczestnika postępowania A. C.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy m.in. od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

Taka sytuacja zachodzi zdaniem Sądu w niniejszej sprawie. Przedmiotem skargi w rozpoznawanej sprawie jest rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) uchylające decyzję Starosty (...) z dnia (...) r. nr (...) udzielającą "A" S.A. w Ż. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji piwa i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Organ odwoławczy decyzją z dnia (...) r., nr (...) uwzględnił w całości skargę na zaskarżony w niniejszej sprawie akt. Jednakże powołane rozstrzygnięcie autokontrolne z dnia (...) r. zaskarżyli do tutejszego Sądu E. F., F. B., A.B., A. M., B. K., T. P., A. K., B. F., A. C., S. J., T. K., H. K., A. S., W. Ł., J. H., W. G., Z. K., S. B., J. B. oraz G. W., co stanowiło przedmiot odrębnego postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 771/08.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt II OZ 1078/09 oddalił zażalenie "A" S.A. w Ż. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 771/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej "A" S.A. w Ż. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2009 r. Jednakże do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt II OZ 1078/09 zakończonej powołanym postanowieniem z dnia 7 grudnia 2009 r. W konsekwencji należało przyjąć, że od rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania międzyinstancyjnego w sprawie sygn. akt II OZ 1078/09 zależy wynik postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się przed tutejszym Sądem pod sygn. akt II SA/Gl 38/10, co skutkowało orzeczeniem jak w pkt 1 sentencji postanowienia na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 ustawy p.p.s.a. Jednocześnie wobec niezastosowania się przez radcę prawnego D. S. do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r., zobowiązującego fachowego pełnomocnika do złożenia w terminie 7 dni, stosownie do wymogu z art. 37 § 1 p.p.s.a., opłaconego opłatą skarbową, pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu A. C. - Sąd orzekł jak pkt 2 sentencji postanowienia.

Na marginesie należy zważyć, iż wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 771/08 uchylono autokontrolą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozwolenia zintegrowanego, co zatem jest korzystnym rozstrzygnięciem dla uczestników postępowania w niniejszej sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.