Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 czerwca 2008 r.
II SA/Gl 379/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Na druku urzędowego formularza PPF skarżąca H. R. wystąpiła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnieniu jej od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu. Motywując ten wniosek wskazała, że jest osobą w podeszłym wieku ((...) lat) o złym stanie zdrowia ((...)). Skarżąca mieszka wraz z synem - K. R. ((...) lata), który nie pracuje ze względu na (...). Wnioskodawczyni utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej kwocie (...) zł miesięcznie. W skład jej majątku nie wchodzą żadne przedmioty o wartości powyżej 3.000 euro, nie posiada również żadnych oszczędności ani też środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach lub rachunkach bankowych. Na skutek dodatkowego wezwania referendarza skarżąca złożyła wyjaśnienia odnośnie swojej sytuacji osobistej i majątkowej.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że obowiązujące przepisy ustanawiają zasadę odpłatności postępowania sądowego - art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Ocena sytuacji majątkowej H. R. pozwoliła stwierdzić, że jest ona osobą, w odniesieniu do której zachodzą przesłanki uwzględnienia złożonego wniosku. Skarżąca, ze względu na swój wiek i stan zdrowia ma niewątpliwie wyższe od przeciętnych potrzeby życiowe. Jeżeli uwzględni się przy tym, że jedynym źródłem utrzymania się wnioskodawczyni i jej syna jest świadczenie emerytalne w dosyć niskiej wysokości to nie sposób stwierdzić, że skarżąca ma jakiekolwiek możliwości zdobycia środków tak na pokrycie kosztów postępowania sądowego jak i na opłacenie usług fachowego pełnomocnika. Trzeba również zaznaczyć, że wnioskodawczyni nie może w tym zakresie liczyć na pomoc syna, który ze względu na swoje schorzenie nie jest w stanie znaleźć pracy.

Całokształt wskazanych wyżej okoliczności pozwolił stwierdzić, że H. R. jest osobą zasługującą na zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu, a wobec tego, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.