Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 lipca 2008 r.
II SA/Gl 378/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia (...) r., nr (...) ustalającą U. M. i A. M. jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wysokości (...) zł. Osoby te zostały zobowiązane do uiszczenia powyższej kwoty stosownie do ich udziałów w nieruchomości w wysokości (...). W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego U. M. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Zarówno organ odwoławczy jak i uczestnicy postępowania nie ustosunkowali się do powyższego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Rozpatrując wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. O wstrzymaniu wykonania aktu sąd orzeka na wniosek skarżącego. Uwzględnienie wniosku jest uwarunkowane uprzednim stwierdzeniem, że spełniona została któraś z ustawowych przesłanek, wskazanych w art. 61 § 3 ustawy. Powołany przepis przewiduje wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Szkoda ta lub skutki mają być rezultatem wykonania podjętego w sprawie rozstrzygnięcia, zaskarżonego do Sądu. Cel przedmiotowej instytucji sprowadza się bowiem do zapobieżenia skutkom wywołanym wykonaniem zaskarżonego aktu. Wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności stanowi zatem odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 61 § 1 ustawy i odnośni się jedynie do okoliczności faktycznych o charakterze nadzwyczajnym.

Przenosząc powyższe rozważenia na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, iż złożony przez skarżącą wniosek nie zawiera żadnych informacji odnoszących się do przywołanych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżąca uzasadniając skargę, w której wniosek został zawarty powołuje się jedynie na wady prawne zaskarżonego aktu, one jednakże na obecnym etapie postępowania nie polegają ocenie Sądu, a stanowić będą przedmiot rozpoznania dopiero na rozprawie.

Również działając z urzędu Sąd nie dopatrzył się przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, wyliczonych enumeratywnie w art. 61 § 3 ustawy. Jak wynika bowiem z akt sprawy nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego postępowania została sprzedana przez skarżącą oraz A. M. za cenę (...) zł. Okoliczność ta powoduje, iż trudno jest uznać jakoby uiszczenie przez skarżącą kwoty (...) zł tytułem jednorazowej opłaty mogło wywołać po jej stronie ryzyko niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Zwłaszcza, że zarówno w skardze jak i na dalszym etapie postępowania, skarżąca nie wskazała na swoją trudną sytuację materialną. Nadto, należy zauważyć, że nienależnie uiszczona przez skarżącą opłata podlegać będzie zwrotowi. W świetle wskazanych okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 61 § 3 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.