Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098284

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 376/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Broda (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego warunków zabudowy terenu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 marca 2016 r. I. M. wniosła, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję tegoż organu z dnia (...) r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta I. z dnia (...) r. nr (...) umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 11 jednorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami dwustanowiskowymi na działce o nr (...) położonej przy ul. (...) w I.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 5 maja 2016 r. wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez złożenie dodatkowych 13 jej odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych celem doręczenia odpisów skargi uczestnikom postępowania. Ponadto Przewodniczący zarządzeniem z dnia 11 maja 2016 r. zobowiązał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie do 2 miesięcy w kwocie 500 zł, tj. stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) Dla dokonania powyższych czynności zastosowano rygor odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej zwanej "p.p.s.a.", stronie, która ma miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, sąd doręcza pisma pocztą przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub równoważną przesyłką.

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Przy czym jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznaczy termin do uiszczenia opłaty nie krótszy niż dwa miesiące (art. 220 § 2 p.p.s.a.).

Nadto skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna spełniać określone wymagania, o których mowa między innymi w art. 47 § 1 p.p.s.a. Przepis ten przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz nieuiszczenie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W zawisłej sprawie skarżąca mieszka w Republice Federalnej Niemiec i nie ustanowiła w kraju pełnomocnika. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przedmiotowe wezwania zostały doręczone skarżącej w dniu 18 maja 2016 r. Oznacza to, że wyznaczony termin do dokonania określonych czynności upłynął odpowiednio - co do braków formalnych skargi w dniu 25 maja 2016 r. (tekst jedn.: w środę), zaś co do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w dniu 18 lipca 2016 r. (tekst jedn.: w poniedziałek).

Skarżąca mimo prawidłowego wezwania i pouczenia o konsekwencjach prawnych niedokonania wymaganych czynności, nie nadesłała dodatkowych odpisów skargi, ani też nie opłaciła wpisu sądowego od skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.