Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664689

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 375/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G., R. T., E. T., M. J., A. J., M. J., A.W., A.M., B.A., Z.W., G. W., R.C., J.C., J. A., D. J.- C., K. D., Ł.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwestii wniosku skarżącego J. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla skarżącego adwokata z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy J. G. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. W formularzu tym wskazał, że jego jedynym źródłem utrzymania się jest świadczenie emerytalne uzyskiwane w kwocie 760 zł miesięcznie. Jedynym składnikiem majątku strony jest nieruchomość rolna o pow. 2,10 ha. J. G. zadeklarował, że mieszka samotnie i nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani też przedmiotów, których wartość przekraczałaby 3.000 euro.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Powołane przez stronę okoliczności przemawiają za uwzględnieniem złożonego wniosku. W istocie bowiem stan majątkowy skarżącego, a zwłaszcza wysokość jego miesięcznego dochodu potwierdza tezę o trudnej sytuacji materialnej. Wnioskodawca nie posiada możliwości zdobycia dodatkowych środków pieniężnych na pokrycie zarówno kosztów postępowania sądowego jak i wydatków na fachowego pełnomocnika. Zauważyć przy tym przyjdzie, że postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 1169/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał J. G. prawo pomocy w zakresie całkowitym. Stąd tez uznano, że ustalenia poczynione w trakcie tamtego postępowania mają wpływ na wynik niniejszego rozstrzygnięcia.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.