Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817238

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 373/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka (spr.).

Sędziowie: WSA Piotr Broda, NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi K. B.-P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.