Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664688

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 373/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c. i A. C. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżące od kosztów sądowych, 2) oddalić wniosek w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące, na druku urzędowego formularza wystąpiły o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu. Swój wniosek uzasadniły trudną sytuacją materialną. Wnioskodawczynie nie posiadają bowiem żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani też przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro. Jedynym źródłem ich utrzymania się są: świadczenie emerytalne k.c. w wysokości 680 zł netto miesięcznie oraz wynagrodzenie za prace zlecone A. C. - wysokość tych świadczeń nie jest stała, w miesiącu styczniu wyniosła 221,37 zł, w marcu natomiast 679 zł Z akt administracyjnych wynika, że skarżące zamieszkują w wynajętym lokalu, ponosząc wydatki związane z jego utrzymaniem.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Mając na względzie podane przez skarżące informacje uznano, że ich wniosek zasługiwał na uwzględnienie w części.

Zarówno bowiem zwolnienie od kosztów sądowych jak i ustanowienie fachowego pełnomocnika z urzędu może być uzasadnione wyłącznie bardzo ciężką sytuacją materialną osoby ubiegającej się o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie. Co do zasady chodzi więc o takie sytuacje, w których przy najdalej idących wysiłkach strona nie jest w stanie zdobyć jakichkolwiek środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Mając zaś na względzie realia niniejszej sprawy nie sposób dostrzec tego rodzaju sytuacji w odniesieniu do wnioskodawczyń. k.c. posiada bowiem stałe źródło dochodu, natomiast dochód A. C. ma charakter zmienny. Można jednakże zauważyć, w oparciu o nadesłane dokumenty, że w przypadku A. C. jej dochód jest zmienny i nie można wykluczyć jego wzrostu. W tej sytuacji nie można z całym przekonaniem stwierdzić, że skarżące znajdują się w sytuacji uzasadniającej przyznanie prawa pomocy w całym, wnioskowanym zakresie.

Z drugiej strony pamiętając, że dochód A.C. nie ma stałego charakteru uznano, że uzasadnione jest zwolnienie skarżących od kosztów sądowych. Co prawda na obecnym etapie postępowania sprowadzają się one do wpisu od skargi, nie mniej jednak nawet uiszczenie tej kwoty mogłoby okazać się zbyt trudne dla stron. W tym więc zakresie uwzględniono złożony wniosek.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.