Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507183

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2018 r.
II SA/Gl 372/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S.A. z siedzibą w W. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. "A" S.A. z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) r., nr (...) uchylającą w całości decyzję Starosty (...) z dnia (...) r., nr (...) oraz odmawiającą ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Pełnomocnik skarżącej nadał skargę w placówce pocztowej w dniu 12 kwietnia 2018 r., o czym świadczy data stempla pocztowego.

Jak wynika z akt sprawy ww. decyzja organu drugiej instancji została doręczona skarżącej w dniu 5 marca 2018 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 5 marca 2018 r., zatem termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 4 kwietnia 2018 r. Skarga zaś została nadana w placówce pocztowej w dniu 12 kwietnia 2018 r., a więc po terminie.

Mając na uwadze powyższe rozważania Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.