Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 września 2008 r.
II SA/Gl 367/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. N.- W., M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie sądowe do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygnaturze P 58/08.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 778/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne odnośnie zgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP w zakresie w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, kiedy przeznaczenie nieruchomości było określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z uwagi na upływ terminu określonego przepisem art. 87 ust. 3 tej ustawy (sygn. akt P 58/08).

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga dotyczy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta M. z dnia (...) r., nr (...), którą to decyzją ustalono dla skarżących opłatę z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr (...) oraz udziału w (...) części nieruchomości składającej się z działki nr (...), na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 30 listopada 2004 r. Dla przedmiotowych nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego, nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 31 grudnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dniem 31 grudnia 2003 r. dotychczasowy plan utracił ważność. W okresie braku miejscowego planu przedmiotowe nieruchomości stanowiły zgodnie z wypisem z rejestru gruntów tereny upraw polowych, zgodnie zaś z ustaleniami nowego planu, nieruchomości te stanowią obecnie tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy również od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, co uzasadnia zawieszenie postępowania sądowego z urzędu, w oparciu o treść art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. P 58/08.