Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664681

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 maja 2010 r.
II SA/Gl 362/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącej kwotę 200 (słownie: dwustu) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. skarżąca Gmina została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Dla dokonania tej czynności wyznaczono siedmiodniowy termin, informując stronę, że jego niedochowanie będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Wezwanie to zostało przesłane na wskazany przez pełnomocnika Gminy adres i doręczone w dniu (...) r. Oznacza to, że wyznaczony stronie termin upływał z dniem (...) r.

We wskazanym terminie strona skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braku formalnego. Tego rodzaju brakiem jest m.in. nienadesłanie odpisu skargi, który zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. winien być doręczony uczestnikowi niniejszego postępowania.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie nie uzupełniono braku formalnego skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.