Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 września 2008 r.
II SA/Gl 362/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.C. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną postanawia zawiesić postępowanie sądowe do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze P 33/07.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 619/06 przestawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne odnośnie zgodności z Konstytucją RP art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w takim zakresie, w jakim określa on termin wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie bez powiązania z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3 tej ustawy (sygn. akt P 33/07).

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga dotyczy decyzji Wojewody (...) którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r. znak: (...) o odmowie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) oznaczonej jako działka nr (...), zajętej pod (...). Odmowa i wypłata odszkodowania na rzecz C.C. nastąpiła w związku ze złożeniem przez niego wniosku po upływie terminu z art. 73 ust. 4 powołanej ustawy z dnia 13 października 1998 r., natomiast decyzja potwierdzająca nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa wydana została w dniu (...) r.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, co uzasadnia zawieszenie postępowania sądowego z urzędu, w oparciu o treść art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, do czasu zakończenia postępowania w sprawie o sygn. P 33/07.