Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 21 stycznia 2009 r.
II SA/Gl 359/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Gminy J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., (...) w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 października 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 359/08 przez wykreślenie na stronie 9 uzasadnienia powołanego wyroku: w wersie 2 "a co za ty, idzie" i umieszczenie w to miejsce "a co za tym idzie", w wersie 12 "w sferze jej uprawnie (bo o działki nie posiada ustalonego prawa)" i umieszczenie w to miejsce "w sferze jej uprawnienia (bo do działki nie posiada ustalonego prawa)"oraz w wersie 13 "W takim stanie sprawy podmiot taki ma legitymacji prawnej do wniesienia skargi." i umieszczenie w to miejsce "W takim stanie sprawy podmiot taki nie ma legitymacji prawnej do wniesienia skargi."

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 października 2008 r. na skutek błędu pisarskiego omyłkowo wpisano na stronie 9 tegoż uzasadnienia:

-

w wersie 2 "a co za ty, idzie" zamiast "a co za tym idzie",

-

w wersie 12 "w sferze jej uprawnie (bo o działki nie posiada ustalonego prawa)" zamiast "w sferze jej uprawnienia (bo do działki nie posiada ustalonego prawa)",

-

w wersie 13 "W takim stanie sprawy podmiot taki ma legitymacji prawnej do wniesienia skargi." zamiast "W takim stanie sprawy podmiot taki nie ma legitymacji prawnej do wniesienia skargi."

W myśl art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Wobec powyższego, skoro w uzasadnieniu powołanego orzeczenia doszło do błędu pisarskiego, to taką oczywistą omyłkę należało sprostować z urzędu w oparciu o art. 156 § 1 i 2 powołanej ustawy.