Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 stycznia 2009 r.
II SA/Gl 358/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia sprostować oczywiste omyłki zawarte w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 358/08 w ten sposób, że: - na stronie 5 w wierszu 27 od dołu w miejsce słowa "(...)" wpisać "(...)"; - na stronie 5 w wierszu 2 od dołu w miejsce słowa "(...)" wpisać "(...)"; - na stronie 11 w wierszu 16 od dołu w miejsce słowa "(...)" wpisać "(...)".

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 358/08 wskutek oczywistych omyłek na stronie 5 w wierszu 27 od dołu mylnie wpisano "(...)" zamiast słowa "(...)", natomiast na stronie 5 w wierszu 2 od dołu w miejsce imienia "(...)" wpisano imię "(...)", zaś na stronie 11 w wierszu 16 od dołu w miejsce słowa "(...)" wpisano "(...)".

Wobec powyższego dostrzeżone oczywiste omyłki należało sprostować z urzędu zgodnie z treścią art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).