Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 lutego 2009 r.
II SA/Gl 358/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego J. P. i uczestniczki postępowania E. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 358/08 postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 358/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. nr (...) z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego.

Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego oraz uczestniczki postępowania w dniu (...) r.

W dniu (...) r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący J. P. i uczestniczka postępowania E. P. reprezentowani przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego wnieśli od powyższego wyroku skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna przy jej wnoszeniu została opłacona przez profesjonalnego pełnomocnika w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, a podlegają opłacie stałej, sąd odrzuca bez wzywania do uiszczenia tej opłaty. Stosownie zaś do art. 230 § 1 i 2 ustawy p.p.s.a., skarga kasacyjna jest pismem wszczynającym postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, od którego pobiera się wpis. W niniejszej sprawie, skarga kasacyjna, stosownie do § 3 w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2139 ze zm.) podlegała wpisowi w wysokości (...) zł. Przyjąć również należało, że wpis ten ma charakter wpisu stałego.

Tym samym skoro w niniejszej sprawie skargę kasacyjną podlegającą opłacie stałej wniósł pełnomocnik strony skarżącej będący radcą prawnym i uiścił wpis w niewłaściwej wysokości, wniesiona skarga kasacyjna podlegała na podstawie art. 221 ustawy p.p.s.a. odrzuceniu bez wzywania do uiszczenia tej opłaty.