Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 maja 2008 r.
II SA/Gl 357/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. G.-S., Z. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. H. G.-S. i Z. G. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r., Nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia (...) r., Nr (...), znak: (...) ustalającą warunki i zasady gospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: położenie kabla teletechnicznego przebudowy sieci energetycznej i rozbudowy sieci oświetleniowej oraz rozbudowy drogi ul. (...) w K.

Skarżący w myśl art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., który zobowiązuje stronę zamieszkałą zagranicą,

w przypadku nie ustanowienia przez nią pełnomocnika do prowadzenia sprawy, wraz z wniesieniem skargi, ustanowić pełnomocnika do doręczeń - wskazali jako takiegoż pełnomocnika E. K. i R. K.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniami z dnia 31 marca 2008 r. wezwał skarżących solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), a ponadto zobowiązał skarżących do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dodatkowych jej 11 odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Dla dokonania powyższych czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna nadto spełniać określone wymagania, o których mowa między innymi w art. 47 § 1 p.p.s.a. Przepis ten przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz nieuiszczenie wpisu stwarza podstawę do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, wskazane pisma w dniu (...) r. odebrał jeden z pełnomocników do doręczeń w kraju strony skarżącej, a mianowicie E. K. Oznacza to, że wyznaczony termin do uzupełnienia braków upłynął w dniu (...) r. Skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, należnej opłaty sądowej nie uiścili i nie złożyli odpisów skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.