Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 września 2008 r.
II SA/Gl 355/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w B. wniosła skargę na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 24 czerwca 2008 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach odbyło się posiedzenie mediacyjne między powyższymi stronami (strona skarżąca była reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego).

W wyniku tego posiedzenia organ zobowiązał się do uchylenia zaskarżonej decyzji i wydania nowej, nakładającej na skarżącą Spółdzielnię obowiązek wykonania prac wskazanych w decyzji organu pierwszej instancji w terminach zaproponowanych przez stronę skarżącą.

Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym organ wydał decyzję z dnia (...) r., nr (...). Decyzja ta nie została zaskarżona do Sądu (vide: notatka z dnia 22 sierpnia 2008 r.). Pismem z dnia (...) r. strona skarżąca wystąpiła z wnioskiem o umorzenie niniejszego postępowania sądowego z uwagi na wydanie przez organ decyzji zgodnie z ustaleniami stron zapadłymi na posiedzeniu mediacyjnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 118 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli skarga na akt wydany na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym nie zostanie wniesiona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

Powyższa przesłanka została spełniona w niniejszej sprawie, albowiem decyzja (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia (...) r., nr (...) nie została zaskarżona do sądu administracyjnego.

W świetle powyższych okoliczności należało postanowić o umorzeniu postępowania sądowego.

O kosztach Sąd nie orzekł na mocy art. 201 § 2 w związku z art. 206 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mając na uwadze wynik postępowania mediacyjnego.