Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664675

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
II SA/Gl 351/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kiermaszek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka Komandytowa w W. na uchwałę Rady Miejskiej w Z. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. Rada Miejska w Z. podjęła uchwałę nr (...) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Z.

Pismem z dnia (...) r. "A" Sp. k. w Warszawie wystąpiła, w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), do Rady Miejskiej w Z., z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa powstałego na skutek podjęcia powyższej uchwały. W dniu (...) r. Spółka ta wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Rady Miejskiej w Z., skargę na uchwałę z dnia (...) r. Skarżąca wskazała na brak udzielenia przez organ odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w terminie przewidzianym do załatwienia sprawy przez Kodeks postępowania administracyjnego. W jej ocenie dochowała zatem terminu złożenia skargi, gdyż wniosła ją w terminie 30 dni liczonym od upływu dwóch miesięcy od wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć taką uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Zatem wyczerpanie tego środka warunkuje dopuszczalność. W tym też zakresie strona skarżąca dochowała wymogu, gdyż pismem z dnia (...) r. wystąpiła do Rady Miejskiej w Z. z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą z dnia (...) r. Jednakże skuteczne wniesienie skargi, poza powyższym warunkiem, wymaga również dochowania terminowości. Ponieważ ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje tego zagadnienia, należy odwołać się do regulacji zawartej w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a., w przypadku aktów innych niż decyzja lub postanowienie, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07 (ONSAiWSA z 2007 r. Nr 3, poz. 60) powyższy przepis znajduje zastosowanie do skarg wnoszonych do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza to, że z dniem doręczenia organowi wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą rozpoczyna biec termin sześćdziesięciu dni do wniesienia skargi na ten akt, mimo iż sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. Termin ten staje się bezprzedmiotowy, gdy przed jego upływem organ udzieli odpowiedzi na wezwanie, w przeciwnym przypadku biegnie on nieprzerwanie od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Należy podkreślić, że bez wpływu na ten termin pozostaje regulacja art. 35 k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył bowiem, że analiza tego przepisu w związku z art. 101 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie daje podstaw do wnioskowania, że po stronie organu powstaje uprawnienie do załatwienia przedmiotowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia oraz że tego rodzaju uprawnienie organu gminy jest przeszkodą do wniesienia skargi przed załatwieniem wezwania przez organ gminy. Ustawa o samorządzie gminnym w żaden sposób nie wiąże wniesienia skargi z terminem do załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Jedynym warunkiem jest bezskuteczność tego wezwania, która nastąpi, gdy organ nie uwzględnił wezwania udzielając odpowiedzi na wezwanie bądź nie zajął stanowiska w sprawie i nie udzielił odpowiedzi.

Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, że wobec doręczenia organowi w dniu (...) r. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, a następnie wobec braku odpowiedzi na to wezwanie, termin do wniesienia skargi przez stronę skarżącą upłynął w dniu (...) r. Tymczasem strona skarżąca dopiero pismem z dnia (...) r. wystąpiła ze skargą, a zatem z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

W świetle tych okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o odrzuceniu skargi jako spóźnionej na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. O zwrocie całego uiszczonego wpisu sądowego od skargi Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.