Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 maja 2008 r.
II SA/Gl 35/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg J.S. i J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami postanawia: odrzucić skargę J.S.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J.S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...), wydaną w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. Skargę na tę decyzję wniosła również J.S. Wezwany do uiszczenia wpisu od skargi skarżący zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 2 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygn. IV SA/GL 78/07 odmówił przyznania prawa pomocy. Zażalenie na to rozstrzygnięcie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 października 2007 r. sygn. I OZ 772/07.

W następnej kolejności zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 stycznia 2008 r., doręczonym stronie 24 stycznia 2008 r. wraz z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia, skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł. w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Zażalenie na zarządzenie nie zostało wniesione a termin do uiszczenia wpisu upłynął dnia 2 lutego 2008 r. Mimo upływu terminu wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić skarżącemu, że zgodnie z art. 214 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Pismem takim jest w szczególności skarga, od której należy uiścić wpis. Jednej opłacie podlega pismo wnoszone przez kilka osób, jeżeli ich uprawnienia i obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne. W przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie (art. 214 § 2 zdanie 2 ustawy). W niniejszej sprawie, jakkolwiek wniesione zostało jedno pismo, to pochodzi ono od dwóch osób, a przedmiot zaskarżenia nie dotyczy uprawnień przysługujących im wspólnie. Decyzja wydana w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy przysługującego J.S. nie dotyczy uprawnień czy obowiązków J.S. Z tych względów każda ze skarg wniesionych na decyzję podlega odrębnej opłacie.

Zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy, Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Uwzględniając przytoczoną argumentację, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jak w sentencji postanowienia.