Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 listopada 2009 r.
II SA/Gl 35/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J.S. i J.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 października 2008 r. oddalającego wniosek J.S. o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami postanawia: odrzucić zażalenie J.S.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek J.S. o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Rafała Wolnika.

Skarżąca, po otrzymaniu odpisu tego orzeczenia wraz z pouczeniem o sposobie i trybie wniesienia środka zaskarżenia wniosła, wraz z J.S. zażalenie na wskazane wyżej postanowienie.

W związku z tym, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału J.S. została wezwana do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Skarżąca uiściła wymagany wpis i wraz z J.S. wniosła zażalenie na wezwanie J.S. do uiszczenia wpisu, które Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 27 lutego 2009 r. sygn. akt I OZ 142/09 oddalił.

Wobec powyższego J.S. ponownie został wezwany do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie odmawiające wyłączenia sędziego. W terminie wyznaczonym do tej czynności J.S. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W konsekwencji wniesienia środków zaskarżenia od wydanych w przedmiocie prawa pomocy rozstrzygnięć, Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 27 października 2009 r. oddalił zażalenie J.S. i odrzucił zażalenie J.S.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania podlegają odrzuceniu, jeżeli pomimo wezwania nie został od nich uiszczony należny wpis.

Biorąc pod uwagę, że w wyznaczonym przez Sąd terminie wpis od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 13 października 2008 r. uiściła jedynie J.S., natomiast J.S. nie uczynił tego, a jego wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został uwzględniony - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.