Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 września 2009 r.
II SA/Gl 35/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami w kwestii wniosku uczestnika postępowania J. S. o przyznanie prawa pomocy postanawia: wniosek o przyznanie prawa pomocy pozostawić bez rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J. S. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Na podstawie zarządzenia z dnia 8 maja 2009 r. wnioskodawcy przesłano urzędowy druk "PPF" celem jego wypełnienia i zwrotu do Sądu - w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Powyższy termin upłynął bezskutecznie, co stanowiło podstawę do wydania przez referendarza sądowego zarządzenia z dnia 15 czerwca 2009 r. o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W ustawowym terminie J. S. wniósł od tego zarządzenia sprzeciw, w którym zakwestionował prawidłowość doręczonej mu przesyłki pocztowej zawierającej druk "PPF". W piśmie tym skarżący powtórzył żądanie przyznania prawa pomocy.

Jak wynika ze znajdującej się w aktach sprawy przesyłki oraz pisma wyjaśniającego Poczty Polskiej z dnia (...) r., przesyłka ta była dwukrotnie awizowana (w dniu (...) oraz (...) r.), zawiadomienie w tym zakresie zostało dwukrotnie umieszczone w skrzynce oddawczej i wobec nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie 14 dni, została ona w dniu (...) r. zwrócona do Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 260 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie ustawy,

w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 252 § 2 ustawy wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu. W rozpoznawanej sprawie wezwanie wraz z urzędowym formularzem wniosku uznano za skutecznie doręczone z dniem (...) r., stosownie do treści art. 73 § 4 ustawy. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, przywołana na wstępie dokumentacja wskazuje bowiem, iż przesyłka była dwukrotnie awizowana, o czym zawiadomiono J. S. za pośrednictwem skrzynki oddawczej.

Wobec faktu, że skarżący nie dopełnił obowiązku złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, wniosek ten podlega pozostawieniu bez rozpoznania, zgodnie z art. 257 ustawy.

Jednocześnie należy wyjaśnić skarżącemu, że pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie blokuje stronie możliwości powielenia żądania. Zawarte w jego piśmie z dnia (...) r. żądanie przyznania prawa pomocy będzie zatem podlegało rozpoznaniu przez Sąd, należy jednak podkreślić, że warunkiem merytorycznego rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy jest jego złożenie na urzędowym formularzu.