Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664673

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 348/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...)w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. uchyliło decyzję Wójta Gminy K. z dnia (...) r. nr (...) w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy, zaskarżona decyzja została doręczona K. M. w dniu (...) r. i zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i trybie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Pismem z dnia (...) r. nadanym w Urzędzie Pocztowym w G. w dniu (...) r., J. P. wniósł za pośrednictwem organu I instancji skargę na powyższą decyzję.

Wobec zaistniałych wątpliwości dotyczących prawidłowości doręczenia skarżącemu zaskarżonej decyzji, Sąd zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o dokonanie reklamacji przesyłki poleconej zawierającej zaskarżoną decyzję, a adresowanej do skarżącego, przez wyjaśnienie na podstawie jakiego upoważnienia doręczono przedmiotową przesyłkę w dniu (...) r. K. M., wskazując jednocześnie, że w pkt 1 zwrotnego potwierdzenia odbioru zaznaczono, iż przesyłka ta została doręczona "recepcji".

W piśmie z dnia (...) r. adresowanym do organu, skarżący J.P. oświadczył, że K. M. jest kierownikiem recepcji (...), obiektu stanowiącego własność Spółki "A", prowadzonej przez skarżącego i jego żonę. Osoba ta została upoważniona przez skarżącego i jego żonę do odbioru wszelkiej korespondencji podczas ich nieobecności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. stanowi natomiast, iż skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu (...) r., zatem termin do wniesienia skargi upływał bezskutecznie w dniu (...) r. Tymczasem skarga J. P. nadana w urzędzie pocztowym w dniu (...) r., została wniesiona za pośrednictwem Wójta Gminy K., a więc organu I instancji. Pomijając już zatem wniesienie skargi za pośrednictwem niewłaściwego organu, uznać należy, że skarga została złożona z uchybieniem ustawowego terminu. Podkreślić tylko należy, że za datę wniesienia skargi uznać należy dzień przekazania skargi przez Wójta Gminy K. organowi II instancji, którego działalność jest przedmiotem skargi i za pośrednictwem którego skarga winna być złożona.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.