Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2008 r.
II SA/Gl 348/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. skarżąca G. O. wezwana została do usunięcia braku formalnego skargi poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Dla usunięcia braku wskazany został (w pouczeniu zamieszczonym w wezwaniu) 7-dniowy termin od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to jak wynika z akt sprawy doręczono skarżącej w dniu (...) r.

W terminie wyznaczonym, który upływał bezskutecznie w dniu (...) r. (tj. we czwartek) skarżąca nie uzupełniła wskazanego braku skargi.

Dopiero pismem złożonym osobiście w tut. Sądzie w dniu (...) r. skarżąca wskazała żądaną wartość przedmiotu zaskarżenia, nie uzasadniając uchybienia terminu do dokonania powyższej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 215 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Skarga jest pismem inicjującym postępowanie sądowe i powinna czynić zadość wymaganiom dla pism w postępowaniu sądowym-art. 57 § 1 wyżej cytowanej ustawy.

Niepodanie wartości przedmiotu zaskarżenia, od którego zleży wysokość wpisu, stanowi niedochowanie wymogów formalnych pisma procesowego w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy. Brak taki podlega usunięciu w sposób przewidziany w tym przepisie, zaś jego nieusunięcie w terminie siedmiodniowym, w przypadku gdy wniesione pismo procesowe jest skargą, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy.

W przedmiotowej sprawie skarżąca mimo wezwania nie podała wartości przedmiotu zaskarżenia. Stanowi to istotny brak skargi wniesionej na decyzję wydaną w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu, bowiem od wartości przedmiotu zaskarżenia zależy ustalenie wysokości wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 orzekł jak w sentencji postanowienia.