Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664672

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 maja 2010 r.
II SA/Gl 345/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę,

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 kwietnia 2010 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł - zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Dla dokonania tych czynności wyznaczono siedmiodniowy termin, informując stronę, że jego niedochowanie będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Wezwania te zostały przesłane na wskazany przez Z. K. adres i doręczone w dniu (...) r. Oznacza to, że wyznaczony stronie termin upływał z dniem (...)br.

Skarżący uzupełnił brak formalny skargi i uiścił wymagany wpis w dniu (...) r., a więc z uchybieniem wspomnianego terminu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braku formalnego. Tego rodzaju brakiem jest m.in. nienadesłanie w wyznaczonym terminie odpisu skargi, który zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. winien być doręczony uczestnikowi niniejszego postępowania - P. S. Niezależnie od powyższego, art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania podlegają odrzuceniu, jeżeli pomimo wezwania nie został od nich uiszczony należny wpis.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.