Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 maja 2008 r.
II SA/Gl 342/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na wznowienie robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta C. zatwierdzającą D. G. zamienny projekt budowlany budynku gospodarczo-garażowego przy ul. (...) w C. i zezwalającą na wznowienie robót budowlanych, zgodnie z tym projektem, a ponadto zobowiązującą inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku po zakończeniu robót budowlanych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach J. K. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W jego uzasadnieniu wskazał, iż rozpoczęcie inwestycji przez D. G. przed sądową weryfikacją prawidłowości zaskarżonej decyzji może spowodować nieodwracalne konsekwencje. Dalsza argumentacja wniosku, stanowiąca jednocześnie uzasadnienie samej skargi, odnosiła się do okoliczności wskazujących, zadaniem skarżącego, na naruszenie przez organy obowiązujących przepisów prawa.

Odnosząc się do powyższego wniosku organ odwoławczy podniósł, iż nie widzi podstaw do jego uwzględnienia, zaś uczestnik postępowania w wyznaczonym do tego terminie nie ustosunkował się do treści wniosku.

Uzasadnienie prawne

Rozpatrując wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył:

Przepis art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie ustawy, stanowi, że wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 ustawy sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie tego aktu lub czynności w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W świetle powyższej regulacji wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności stanowi odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 61 § 1 ustawy, a zatem odnośni się jedynie do okoliczności faktycznych o charakterze nadzwyczajnym.

Okoliczności te Sąd winien ocenić zarówno w stosunku do strony skarżącej, jak i uczestników postępowania, bowiem konsekwencje wstrzymania bądź braku wstrzymania zaskarżonego aktu mogą dotykać w takim samym stopniu inwestora jak i pozostałe strony tego postępowania.

W rozpatrywanej sprawie skarżący nie wskazał okoliczności istotnych w świetle art. 61 § 3 ustawy. W odniesieniu do podniesionych przez niego argumentów wskazać wymaga, iż celem instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu jest jedynie tymczasowe ukształtowanie stosunków do czasu rozpoznania skargi przez sąd administracyjny, a nie ocena legalności tego aktu, czy dokonywanie ustaleń faktycznych. Przepisy ustawy nie uzależniają możliwości zastosowania instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu od oceny prawdopodobieństwa wadliwości tego aktu, w przeciwieństwie do regulacji znajdującej zastosowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej (por. art. 152 § 1 i art. 159 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Tymczasem legalność oraz prawidłowość zaskarżonej decyzji poddana zostanie kontroli Sądu dopiero na rozprawie, co znajdzie swój wyraz w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, w którym Sąd zajmie stanowisko co do ewentualnego naruszenia prawa oraz skutków tego naruszenia.

Dodatkowo, należy zauważyć, iż wykonanie ostatecznej decyzji o wznowieniu robót budowlanych, analogicznie jak decyzji o pozwoleniu na budowę, jest realizacją "prawa zabudowy", określonego w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w związku z czym wytrzymanie wykonania takiej decyzji winno mieć charakter wyjątkowy. Prawo to stanowi bowiem po części realizację konstytucyjnej zasady ochrony własności, wyrażonej w art. 21 i 64 Konstytucji RP i jako takie, powinno podlegać szczególnej ochronie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. akt II OZ 1026/05, Lex Polonica nr 409847, wydane w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę).

Mając na uwadze powyższe Sąd nie dopatrzył się przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, wyliczonych enumeratywnie w art. 61 § 3 ustawy, zatem wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należało oddalić.