Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664671

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 maja 2010 r.
II SA/Gl 341/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Gmina (...) za pośrednictwem adwokata wystąpiła ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia (...) r., nr (...) Wojewoda (...) uchylił zaskarżony akt. Z uwagi na tę okoliczność pełnomocnik Gminy (...) pismem z dnia (...) r. cofnął wniesioną w sprawie skargę wraz z zawartym w niej wnioskiem o zwrot kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Zgodnie, natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Takie też postanowienie wydaje, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie przedmiot zaskarżenia w wyniku uprawnień autokontrolnych organu wynikających z art. 54 § 3 p.p.s.a., przestał istnieć, albowiem uchylono akt, na który została wniesiona skarga. Jednocześnie strona skarżąca cofnęła z tego powodu skargę.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł o umorzeniu postępowania sądowego, działając w oparciu o treść art. 161 § 1 pkt 1 i 3 p.p.s.a. Z uwagi na cofnięcie przez pełnomocnika strony skarżącej wniosku o zasądzenie kosztów Sąd odstąpił od obciążania organu nadzoru kosztami postępowania, stosownie do treści art. 201 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 210 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.