Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 czerwca 2008 r.
II SA/Gl 340/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. O. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. K. O., reprezentowana przez pełnomocnika H. O., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) r. wydane w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji. W skardze podano, że organ wadliwie stwierdził uchybienie terminu, albowiem odwołanie zostało wniesione w terminie, na dowód czego skarżąca przedłożyła kopie potwierdzeń nadania przesyłki w placówce pocztowej.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania podając, że skarga została uwzględniona przez Wojewodę w całości a zaskarżone postanowienie uchylone na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 135, poz. 1270 ze zm.). Do skargi dołączono odpis postanowienia Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...), uchylającego zaskarżone postanowienie z dnia (...) r., co otwiera drogę do rozpoznania złożonego przez stronę odwołania od decyzji organu I instancji. Postanowienie to nie zostało zaskarżone do sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozważył, co następuje:

Przepis art. 54 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Żądanie sformułowane w skardze dotyczyło rozstrzygnięcia odwołania od decyzji. Należy zwrócić uwagę, że sądy administracyjne powołane są do kontroli legalności działania organów administracji publicznej, nie mają natomiast kompetencji do wydawania orzeczeń w sprawach należących do właściwości organów administracji. W sprawie dotyczącej postanowienia o wniesieniu odwołania z uchybieniem terminu oznacza to, że sąd administracyjny nie ma uprawnień do rozpoznania odwołania, w przypadku uznania zasadności skargi może jedynie zaskarżony akt uchylić (art. 145 § 1 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi). W niniejszej sprawie rozstrzygnięciem wydanym na podstawie art. 54 § 3 powołanej ustawy organ administracji uchylił zaskarżony akt, czym uwzględnił żądanie skargi. Wobec powyższego postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3.