Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664670

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 marca 2010 r.
II SA/Gl 34/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,

Uzasadnienie faktyczne

Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy O. K. wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w skład jej majątku wchodzi udział (1/2) w prawie własności budynku mieszkalnego o pow. (...)m2 oraz udział w prawie własności budynku gospodarczego. Skarżąca zadeklarowała, że nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani też przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro. Strona wraz ze swoim małżonkiem znajdują się w rozdzielności majątkowej, zaś źródłem jej dochodu jest świadczenie emerytalne w wysokości (...) zł netto miesięcznie oraz czynsz z najmu lokalu mieszkalnego w wysokości (...) zł netto miesięcznie. W druku formularza skarżąca podkreśliła, że jest osobą cierpiącą na liczne schorzenia. Na wezwanie referendarza sądowego strona przedstawiła kserokopię umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, kserokopię umowy najmu lokalu mieszkalnego, wyciągi z rachunku bankowego, kserokopię zeznania podatkowego za (...) r. ((...)) oraz kserokopie rachunków za energię elektryczną, dostawy wody, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne oraz paliwo gazowe.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Przedmiotem badania przy analizie wniosku o przyznanie prawa pomocy jest całokształt okoliczności związanych z sytuacją rodzinną i materialną wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę uzyskane informacje nie znaleziono podstaw do zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych. Sytuacja materialna strony nie jest bowiem na tyle ciężka, aby uniemożliwiała poniesienie kosztów postępowania sądowego.

Na wstępie zauważyć trzeba, że strona uzyskuje dochód netto kształtujący się na poziomie około (...) zł (świadczenie emerytalne oraz czynsz za najem). Już ta okoliczność wyklucza twierdzenie o szczególnie ciężkim położeniu materialnym strony. Taki dochód pozwala z powodzeniem utrzymać się jednej osobie oraz wygospodarować środki na dodatkowe wydatki - w tym przypadku koszty postępowania sądowego.

Dalej wskazać przyjdzie, że część rachunków - za gaz, energię elektryczną oraz dostawy wody została wystawiona na małżonka strony - L. K. Skarżąca przedstawiła kserokopię umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, co oznacza, że nie jest zobowiązana do ponoszenia tych wydatków (nie wykazała zresztą, że tak w istocie nie jest). W tej sytuacji uznać przyjdzie, że właściwie cały uzyskiwany przez nią dochód przeznacza na zaspokojenie własnych potrzeb.

W związku z tym nie można z całym przekonaniem stwierdzić, że strony nie będzie stać na poniesienie kosztów postępowania sądowego, co uzasadniałoby ewentualne przychylenie się do złożonego wniosku.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.