Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 września 2009 r.
II SA/Gl 339/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska- Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa postanawia: przyznać adwokatowi J.W. tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł (stu czterdziestu sześciu złotych czterdziestu groszy), w tym kwotę 26,40 zł (dwudziestu sześciu złotych czterdziestu groszy) podatku VAT płatną z budżetu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ustanowił dla skarżącego M.K. fachowego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata z urzędu, celem dalszego poprowadzenia sprawy.

Ustanowiony dla skarżącego pełnomocnik z urzędu adwokat J.W. pismem z dnia (...) przekazał Sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2009 r. umarzającego postępowanie sadowe ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa.

Jednocześnie pełnomocnik wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Dołączył także oświadczenie, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270

z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych udokumentowanych wydatków. Zasady te zawarte zostały w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., które w § 2 ust. 2 przewiduje, iż opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, o których mowa w rozdziałach 3-5.

Ponieważ stawki minimalne wymienione w rozdziale 5 przewidują stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - ta znalazła w rozpoznawanej sprawie zastosowanie. Wynosi ona według § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia 50% stawki minimalnej wynoszącej 240,00 zł, jednak nie mniej niż 120,00 zł. Ponadto jak stanowi § 2 ust. 3 rozporządzenie w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanego wyżej rozporządzenia przyznano pełnomocnikowi J.W. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenie w kwocie 120,00 zł powiększone o podatek VAT wg stawki 22% tj. o kwotę 26,40 zł.