Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2909318

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
II SA/Gl 338/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.