Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664667

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
II SA/Gl 336/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kaznowska, Włodzimierz Kubik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi A. K. i M. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2)

zwrócić skarżącym kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia (...) r. pełnomocnik skarżących cofnął skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Jednakże cofnięcie skargi jest niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zdaniem Sądu w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie zachodzą przyczyny, o których mowa w powołanym przepisie, stąd uznać należało, iż pełnomocnik skarżących dokonał skutecznego cofnięcia skargi, co oznacza, że postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się z tej przyczyny bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono po myśli art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.