Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 maja 2008 r.
II SA/Gl 335/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. J. i L. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. C. J. i L. J. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Skargę tę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uwzględniło w całości. Decyzją z dnia (...) r. nr (...) uchyliło bowiem zaskarżoną decyzję, jak również poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r. nr (...) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

O powyższym poinformowano Sąd w piśmie z dnia (...) r., stanowiącym odpowiedź organu na skargę. Do akt dołączono również nadesłaną przez organ II instancji decyzję wydaną w trybie autokontroli, której do dnia dzisiejszego żadna ze stron postępowania nie zaskarżyła.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W rozpoznawanej sprawie wskutek autokontroli organu doszło do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, co oznacza również, iż postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.

Mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. O kosztach postępowania sądowego nie orzeczono, bowiem wobec autokontroli organu, nie wzywano strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi i z akt nie wynika, aby skarżący ponieśli w postępowaniu sądowym jakiekolwiek koszty (w zw. art. 210 § 2 ustawy p.p.s.a.).