Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2008 r.
II SA/Gl 334/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.H. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. S.H. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych.

Na podstawie zarządzenia z dnia 20 marca 2008 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez nadesłanie jej odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego celem doręczenia uczestnikom postępowania. Do wykonania tego wezwania zakreślono skarżącemu termin 7 dni od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie, iż nieusunięcie ww. braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 kwietnia 2008 r., co potwierdza znajdujący się w aktach sprawy pocztowy dowód doręczenia.

W wyznaczonym terminie, który upłynął z dniem 14 kwietnia 2008 r. (poniedziałek - dzień roboczy) skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tzn. zawierać stosownie do treści art. 47 § 1 i 2 ustawy jej odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 powyższej ustawy.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżący mimo prawidłowego wezwania nie nadesłał wymaganego odpisu skargi należało jego skargę odrzucić.