Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 maja 2010 r.
II SA/Gl 323/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 tej ustawy sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie tego aktu lub czynności w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Udzielenie stronie tzw. ochrony tymczasowej (wstrzymanie wykonania decyzji) musi być więc umotywowane szczególnymi powodami, dla których uzasadnione jest odstąpienie od generalnej zasady wykonalności ostatecznych decyzji administracyjnych.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C., mocą której utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. o skierowaniu skarżącego na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.

W skardze Z. W. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, motywując go możliwością utraty źródła dochodu, które wymaga ciągłego korzystania z posiadanego przez stronę pojazdu mechanicznego.

Zdaniem Sądu wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżona decyzja nie pozbawia bowiem strony uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, gdyż stanowi ona jedynie o konieczności poddania się badaniu kwalifikacji strony w tym zakresie. Nie sposób wywieść z niej istnienie zagrożenia wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w razie jej wykonania, gdyż samo jej wykonanie nie powoduje utraty wspomnianych uprawnień. Dopiero negatywny wynik egzaminu w tym zakresie może spowodować następstwa, o których mowa w przywołanym przepisie. Na marginesie można zauważyć, że decyzja ta została wykonana, gdyż w dniu (...) r. skarżący przystąpił do egzaminu sprawdzającego jego kwalifikacje do kierowania pojazdami. Egzaminu tego nie zdał, czego konsekwencją było cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii "B" (vide znajdująca się w aktach administracyjnych sprawy decyzja Prezydenta Miasta C. z dnia (...) r. nr (...)).

Brak jest więc podstaw do stwierdzenia, że wspomniana wyżej decyzja SKO w C. spowoduje dla skarżącego konsekwencje, o jakich mowa w art. 61 § 1 p.p.s.a. Z tego też względu, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.