Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 322/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.S. i S. S. na akt Prezydenta Miasta T. z dnia (...) r. nr I...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. C. S. i S. S. zwrócili się do Prezydenta Miasta T. z wnioskiem o zwrot nadpłaty za karty pojazdów w wysokości 425 zł od zarejestrowanych samochodów marki: (...), zarejestrowanego w dniu (...) r. pod nr rejestracyjnym (...);(...) zarejestrowanego w dniu (...) r. pod nr rejestracyjnym (...);(...) zarejestrowanego w dniu (...) r. pod nr rejestracyjnym (...) oraz (...) zarejestrowanego w dniu (...) r. pod nr rejestracyjnym (...).

W dniu (...) r. wnioskodawcom zostało doręczone pismo Prezydenta Miasta T. z dnia (...) r. nr (...), odmawiające uwzględnienia powyższego wniosku.

Pismem z dnia (...) r. C. S. i S. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta T., skargę na powyższy akt.

Po przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na tę skargę, skarżący zostali wezwani do wykazania, że przed wniesieniem skargi wystąpili do Prezydenta Miasta T. z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącym w dniu (...) r.

W wyznaczonym terminie, który upłynął z dniem (...) r. (wtorek - dzień roboczy) skarżący nie udzielili odpowiedzi na powyższe wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, zważył:

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jednakże w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne, obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na inne niż decyzja lub postanowienie akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wniesiona skarga dotyczy zwrotu części opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu, należy ją zatem zaliczyć do sprawy z zakresu administracji publicznej, gdyż odnosi się do obowiązku publicznoprawnego wynikającego z przepisu prawa. Zaskarżone pismo Prezydenta Miasta T. z dnia (...) r. nr (...) stanowi bowiem akt administracyjny indywidualny w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., na który przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 52 § 1 p.p.s.a.), a przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). Jeżeli natomiast ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, a taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., można wnieść po przednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie warunkiem dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na akt Prezydenta Miasta T. o odmowie zwrotu żądanej opłaty było zatem wystąpienie przez skarżących do tego organu w terminie 14 dni od doręczenia im pisma z dnia (...) r., z pisemnym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, czego skarżący nie wykazali w wyznaczonym terminie.

Tym samym skarga C. S. i S. S. jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na postawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Zwrócić należy uwagę, że pouczenie zawarte w piśmie Prezydenta Miasta T.z dnia (...) r. było oczywiście błędne. W myśl art. 53 § 2 p.p.s.a. skargę na inne niż decyzja lub postanowienie akty z zakresu administracji publicznej wnosi się bowiem w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcia naruszenia prawa. M.in. tej treści pouczenie winno się było znaleźć w zaskarżonym akcie.

Mając na uwadze tę okoliczność wskazać trzeba, że fakt odrzucenia skargi z powodu niedokonania wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, nie stoi na przeszkodzie ponownemu wniesieniu skargi na ten sam akt przez tę samą osobę, jeżeli w późniejszym czasie warunek ten zostanie spełniony. Błędne pouczenie co do prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Aczkolwiek w przepisie art. 112 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącym o tej zasadzie, mowa jest o pouczeniu zawartym w decyzji, to nie może być jednak kwestionowane, że regulacja ta dotyczy również innych niż decyzja aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, co wynika z art. 9 k.p.a.

Z uwagi na upływ czternastodniowego terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, skarżący zamierzając zaskarżyć do sądu administracyjnego akt odmowny Prezydenta Miasta T. z dnia (...) r. wraz z wezwaniem winni złożyć do Prezydenta wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności (uprawdopodobnienie, że uchybienie nastąpiło bez winy strony stanowi podstawę do przywrócenia terminu przez organ - art. 58 § 1 k.p.a.). Po wyczerpaniu zaś tego środka w terminie określonym w art. 53 § 2 p.p.s.a. otworzy się dopiero możliwość skutecznego wniesienia skargi do tutejszego Sądu na akt Prezydenta Miasta T. z dnia (...) r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.