Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664652

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 lipca 2010 r.
II SA/Gl 317/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. R. na akt Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 10 maja 2010 r. Ł. R. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi na akt Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu, w kwocie 100 zł W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu (...) r. Mimo upływu terminu do uiszczenia opłaty skarżący nie dokonał tej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Wobec tego, że skarżący mimo skutecznego wezwania nie uiścił wpisu od skargi jego skargę należało zatem odrzucić, stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.