Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664650

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 315/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej trzydziestu pięciu dodatkowych odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł - zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Dla dokonania tych czynności wyznaczono siedmiodniowy termin, informując stronę, że jego niedochowanie będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Wezwania te zostały przesłane na wskazany przez B. P. adres i doręczone w dniu (...) r. Oznacza to, że wyznaczony stronie termin upływał z dniem (...) r. ((...) był dniem ustawowo wolnym od pracy).

We wskazanym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi jak również nie uiścił wymaganego wpisu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braku formalnego. Tego rodzaju brakiem jest m.in. nienadesłanie odpisów skargi, które zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. winny być doręczone uczestnikom niniejszego postępowania. Niezależnie od powyższego, art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania podlegają odrzuceniu, jeżeli pomimo wezwania nie został od nich uiszczony należny wpis.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi jak również nie uiścił wymaganego wpisu - na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.