Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664648

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 312/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. H. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. wezwano skarżącą do złożenia w terminie 7 dni oświadczenia, czy w niniejszym postępowaniu sądowym działa osobiście, czy też przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego J. J., któremu w postępowaniu administracyjnym udzieliła pełnomocnictwa obejmującego również prawo do reprezentowania przed sądami. Jednocześnie wskazano, że nieudzielanie w powyższym terminie żądanej informacji oznaczać będzie, że w niniejszej sprawie skarżąca występuje osobiście. Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r., skarżąca nie udzieliła żądanej odpowiedzi. Tym samym uznano, że skarżąca występuje w niniejszy postępowaniu osobiście.

W związku z powyższym na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi przez nadesłanie 35 dodatkowych jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Do wykonania powyższego wezwania zakreślono siedmiodniowy termin od daty jego doręczenia, informując jednocześnie skarżącą, iż nieusunięcie tego braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Skarżącej doręczono także odpis zarządzenia z dnia (...) r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącej w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r. (poniedziałek - dzień roboczy) skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi, nie uiściła również należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (...) r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie przepis art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 ustawy p.p.s.a. stanowi, iż do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników, celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie, bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jej odrzuceniem W rozpoznawanej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania do wykonania opisanych obowiązków z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie nadesłała odpisów skargi oraz nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.