Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664646

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 maja 2010 r.
II SA/Gl 309/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. i K. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J. K. i K. K. wystąpili ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną.

Zarządzeniem z dnia (...) r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy powyższego zarządzenia zostały skutecznie doręczone skarżącym w dniu (...) r. Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uiścili wymaganej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Wobec tego, że skarżący mimo skutecznego wezwania nie uiścili wpisu od skargi ich skargę należało zatem odrzucić, stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.