Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664644

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
II SA/Gl 307/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W nadesłanym przy skardze piśmie procesowym z dnia (...) r. strona zwróciła się o zwolnienie od opłaty sądowej, powołując się na trudną sytuację materialną. Przy wspomnianym piśmie strona nadesłała szereg dokumentów obrazujących zarówno wysokość uzyskiwanego dochodu jak i wydatki, do ponoszenia których jest zobowiązana.

Ponieważ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) przewidują składanie tego rodzaju wniosków na urzędowych formularza, strona została wezwana do zadośćuczynienia temu obowiązkowi.

W wyznaczonym terminie skarżąca nadesłała druk urzędowego formularza PPF, z którego wynika, że samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Wnioskodawczyni raz jeszcze podkreśliła szczupłość uzyskiwanych środków, a także trudną sytuację związaną z koniecznością poczynienia niezbędnych nakładów na nieruchomość, w której zamieszkuje (zakup pieca C.O.)

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 p.p.s.a. konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Analiza okoliczności dotyczących stanu majątkowego I. G. uzasadnia przychylenie się do złożonego wniosku i zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych w całości. Na takiej ocenie jej sytuacji materialnej zaważyły następujące okoliczności.

Skarżąca uzyskuje świadczenie emerytalne w wysokości (...) zł netto miesięcznie, co wynika z treści wyciągu z rachunku bankowego. Jednakże, z tej kwoty zobowiązana jest wygospodarować środki na spłatę rat kredytu zaciągniętego ze względu na konieczność wymiany pieca C.O. - jest to kwota (...) zł. Oprócz tego strona uprawdopodobniła, że znaczącą pozycję w jej wydatkach stanowią koszty zakupu lekarstw - w miesiącu styczniu była to kwota (...) zł, w lutym natomiast (...) zł. Do tego trzeba doliczyć koszty bieżącego utrzymania się, tj. wydatki na energię elektryczną (z przedstawionej faktury wynika, że za okres (...) r. - (...) r. skarżąca była zobowiązana do zapłacenia kwoty (...) zł.). Pozostała kwota jest stosunkowo niska, zaś stan majątkowy skarżącej nie pozwala jej na zbycie jakichkolwiek jego składników. Świadczy to o niewątpliwie trudnej sytuacji materialnej, co w dostateczny sposób uzasadnia uwzględnienie złożonego wniosku.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.