Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664641

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 lipca 2010 r.
II SA/Gl 303/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. i H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J. i H. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. wezwano skarżących do złożenia w terminie 7 dni oświadczenia, czy w niniejszym postępowaniu sądowym działają osobiście, czy też przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego J. J., któremu w postępowaniu administracyjnym udzielili pełnomocnictwa obejmującego również prawo do reprezentowania przed sądami. Jednocześnie wskazano, że nieudzielanie w powyższym terminie żądanej informacji oznaczać będzie, że w niniejszej sprawie skarżący występują osobiście. Wezwanie to zostało doręczone skarżącym w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r., skarżący nie udzielili żądanej odpowiedzi. Tym samym uznano, że skarżący występują w niniejszy postępowaniu osobiście.

W związku z powyższym na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. wezwano skarżących do uzupełnienia braku formalnego skargi przez nadesłanie 34 dodatkowych jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Do wykonania powyższego wezwania zakreślono siedmiodniowy termin od daty jego doręczenia, informując jednocześnie skarżących, iż nieusunięcie tego braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Skarżącym doręczono także odpis zarządzenia z dnia (...) r. o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r. skarżący nie uzupełnili braku formalnego skargi, nie uiścili również należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie przepis art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 ustawy p.p.s.a. stanowi, iż do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników, celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie, bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jej odrzuceniem W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania do wykonania opisanych obowiązków z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie nadesłali odpisów skargi oraz nie uiścili wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.