Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664637

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 298/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 maja 2010 r. skarżąca G. S. została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł - zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej trzydziestu pięciu odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia ich uczestnikom postępowania. Dla dokonania tych czynności wyznaczono siedmiodniowy termin, informując stronę, że jego niedochowanie będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Wezwania te zostały doręczone w dniu (...) r., co oznacza, że wspomniany termin upływał z dniem (...)br.

We wskazanym terminie skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi jak również nie uiściła wymaganego wpisu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braku formalnego. Tego rodzaju brakiem jest m.in. nienadesłanie odpisów skargi, które zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. winny być doręczone uczestnikom niniejszego postępowania. Niezależnie od powyższego, art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania podlegają odrzuceniu, jeżeli pomimo wezwania nie został od nich uiszczony należny wpis.

Zauważyć ponadto przyjdzie, że skarga G. S. została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu, co trafnie zauważyło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. z odpowiedzi na skargę. Przepis art. 53 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zaskarżona decyzja została doręczona G. S. w dniu (...) r., co oznacza, że ustawowy termin do jej wniesienia upływał z dniem (...)br. Tymczasem skargę nadano w dniu (...) r. a więc z uchybieniem wspomnianego terminu.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżąca wniosła skargę po terminie, nie uzupełniła braku formalnego skargi jak również nie uiściła wymaganego wpisu - na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 3 oraz § 3 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.