Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664635

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 maja 2010 r.
II SA/Gl 296/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonanych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, skarżąca wystąpił o przyznanie prawa pomocy, zwracając się o całkowite zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Z treści formularza wynika, że J. N. mieszka samotnie, utrzymując się ze świadczenia emerytalnego uzyskiwanego w kwocie około 900 zł netto miesięcznie. Skarżąca nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani też przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro.

Na wezwanie referendarza sądowego, skarżąca przedstawiła szereg dokumentów obrazujących jej sytuację materialną.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Analiza sytuacji majątkowej J. N. prowadzi do wniosku, że jej wniosek zasługuje na uwzględnienie w całości.

Jedynym dochodem skarżącej jest świadczenie rentowe uzyskiwane w kwocie około 1.000 zł netto miesięcznie (wynika to z treści nadesłanego odcinka renty). Zważyć przyjdzie, że z dochodu tego skarżąca pokrywa bieżące należności, tj. opłaty za paliwo gazowe (za okres 16.03.2010 - 28.04.2010 była to kwota 308 zł, zaś za wcześniejszy okres rozliczeniowy - 581 zł), energię elektryczną (w ujęciu dwumiesięcznym jest to kwota 149 zł), usługi telekomunikacyjne (za miesiąc marzec było to 88 zł) oraz niezbędne lekarstwa (kserokopie faktur za miesiąc maj br. opiewają na kwotę ponad 117 zł). Biorąc pod uwagę niezbędne, udokumentowane wydatki uznać przyjdzie, że wnioskodawczyni, po ich opłaceniu, dysponuje stosunkowo niewielką kwotą, pozwalającą w zasadzie na pokrycie najpilniejszych potrzeb egzystencjalnych. Jeżeli przy tym pod uwagę weźmie się wiek strony (81 lat), to uzasadnione staje się zarówno całkowite zwolnienie od kosztów sądowych jak i przyznanie adwokata opłaconego ze środków publicznych.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.