Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664631

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 marca 2010 r.
II SA/Gl 29/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. i R. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr(...) w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,

Uzasadnienie faktyczne

Na drukach urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy skarżący wystąpili o zwolnienie od kosztów sądowych wskazując, że ich sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów sądowych. W oparciu o treść formularzy oraz nadesłanych na wezwanie referendarza sądowego dokumentów ustalono, że skarżący pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, w którym mieszka z nimi ich pełnoletnia córka. W skład ich majątku wchodzi budynek mieszkalny o pow. (...) m2 oraz nieruchomość gruntowa o pow. (...) arów. Wedle złożonych deklaracji nie posiadają żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani też przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro. Źródłem dochodu w ich rodzinie jest emerytura R. K. (...) zł netto, emerytura M. K. w wysokości (...) zł oraz wynagrodzenie ich córki, uzyskiwane w wysokości (...) zł miesięcznie.

Stałe wydatki obejmują odpowiednio: ubezpieczenie - (...) zł, opłaty za energię elektryczną - w rozliczeniu miesięcznym wynoszą około (...)-(...) zł, opłaty za wywóz śmieci - (...) zł, odbiór ścieków - około (...) zł miesięcznie, rachunki za usługi telekomunikacyjne - (...) zł.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Przedmiotem badania przy analizie wniosku o przyznanie prawa pomocy jest całokształt okoliczności związanych z sytuacją rodzinną i materialną wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę uzyskane informacje nie znaleziono podstaw do zwolnienia skarżących od kosztów sądowych. Sytuacja materialna stron nie jest bowiem na tyle ciężka, aby uniemożliwiała poniesienie kosztów postępowania sądowego.

Przede wszystkim wskazać trzeba, że trzyosobowa rodzina skarżących uzyskuje dochód ponad 3.000 zł. Wysokość stałych, udokumentowanych wydatków związanych z utrzymaniem się kształtuje się na poziomie około (...) zł miesięcznie. Trudno więc w takiej sytuacji mówić o ciężkich warunkach zwłaszcza, że z żadnego z nadesłanych dokumentów nie wynika, aby wspomniany dochód był obciążony należnościami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich (np. kredytami lub pożyczkami, zaległościami w spłacie zobowiązań itp.). Nawet jeżeli uwzględni się konieczność zakupu dodatkowego opału na zimę (wedle przedstawionego rachunku z (...) r. było to (...) zł), to nie jest to wydatek, który zasadniczo wypływałby negatywnie na kondycję finansową rodziny wnioskodawców.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.