Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664627

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 maja 2010 r.
II SA/Gl 285/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. Z. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr(...) przedmiocie warunków zabudowy terenu.

Zarządzeniem z dnia 26 marca 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jednocześnie wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez nadesłanie jej siedmiu odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania.

Do wykonania powyższego wezwania zakreślono skarżącemu również termin 7 dni od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie, że nieusunięcie ww. braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Przedmiotowe wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu (...) r., przesyłkę odebrał bowiem dorosły domownik J.K., podejmując się oddać ją adresatowi. Siedmiodniowy termin upłynął jednak bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tzn. zawierać stosownie do treści art. 47 § 1 i 2 p.p.s.a. jej odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie skarżący mimo prawidłowego wezwania nie uiścił wymaganego wpisu oraz nie nadesłał siedmiu odpisów skargi należało zatem jego skargę odrzucić.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.