Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664622

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 maja 2010 r.
II SA/Gl 275/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.T. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. P. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody (...), skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w K., oznaczoną jako działka nr 1, jako zajętą pod drogę publiczną ul. (...)

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia (...) r. wezwał skarżącego m.in. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Sąd zaś odrzuci skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sądowych sprawy, przedmiotowe wezwanie w dniu (...) r. skarżący odebrał osobiście. Wobec powyższego, wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu (...) r. (tj. w środę). Skarżący jednakże, pomimo pouczenia o terminie i sposobie dokonania wpisu nie uiścił wymaganej opłaty sądowej.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.