Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664621

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 lipca 2010 r.
II SA/Gl 274/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kaznowska, Maria Taniewska-Banacka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi C. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Prezydent Miasta K. zatwierdził projekt budowlany i udzielił J. W. pozwolenia na budowę wiaty gospodarczej przy ul. (...) w K.

W wyniku rozpoznania wniesionego przez C. P. odwołania Wojewoda (...) decyzją z dnia (...) r. nr (...) uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji z uwagi na dostrzeżone uchybienia proceduralne i nieścisłości w projekcie budowlanym.

Pismem z dnia (...) r. C. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Wojewody (...) domagając się jej uchylenia celem wydania przez organ II instancji ponownie decyzji kasacyjnej jednak z prawidłowym, zdaniem skarżącego, uzasadnieniem, pozostającym w zgodzie z przepisami prawa budowlanego. W obecnym kształcie uzasadnienie zawiera bowiem stwierdzenie, iż projektowana inwestycja pozostaje w zgodzie z planem miejscowym, z którą to oceną skarżący się nie zgadza.

W odpowiedzi na skargę organ II instancji wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumenty wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. zwanej dalej: p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Jak wynika z przedłożonych Sądowi akt administracyjnych w wyniku wydania przez organ II instancji zaskarżonej decyzji przekazującej sprawę udzielonego pozwolenia do ponownego rozpoznania Prezydentowi Miasta K. organ ten, postanowieniem z dnia (...) r. nr (...), wezwał inwestora J. W. do usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym. W odpowiedzi pismem z dnia (...) r. J. W. poinformował o odstąpieniu od realizacji projektu wiaty gospodarczej, prosząc w konsekwencji o wycofanie projektu z dalszego rozpatrywania. W efekcie wniosku inwestora decyzją z dnia (...) r. nr (...) Prezydent Miasta K. umorzył postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę przedmiotowej wiaty gospodarczej (stosownie do zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji skarżącemu C. P. rozstrzygnięcie to zostało doręczone w dniu (...) r.). Jak wynika z informacji udzielonej Sądowi w dniu (...) r. przez Urząd Miasta K. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie budowy wiaty gospodarczej z uwagi na nie wniesienie przez żadną ze stron odwołania stała się ostateczna.

Okoliczność powyższa, mająca miejsce po wniesieniu do tut. Sądu skargi na decyzję w przedmiocie pozwolenia na budowę ww. wiaty, uzasadnia umorzenie przez Sąd postępowania w sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Z uwagi na rezygnację inwestora z zamiaru realizacji planowanej uprzednio inwestycji i w konsekwencji umorzenia prowadzonego uprzednio w kwestii inwestycji postępowania administracyjnego postępowanie sądowe w przedmiocie pozwolenia na budowę stało się bowiem bezprzedmiotowe.

W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji. O kosztach Sąd nie orzekał albowiem skarżący nie cofnął skargi, nie nastąpiły też inne okoliczności skutkujące uprawnieniem do zwrotu uiszczonego wpisu bądź zasądzenia kosztów (art. 232 § 1, art. 201 § 1 p.p.s.a.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.